Juny 2018 #53
Assessor

Requisits per contractar una hipoteca

hipotecaQuan s’adquireix un habitatge el més comú és sol·licitar finançament per poder fer front al seu cost. Una opció és contractar un préstec hipotecari amb una entitat financera. No obstant això, per poder sol·licitar aquest servei és necessari complir amb una sèrie de requeriments que repassem a continuació.

Segons les últimes dades publicades per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) el nombre d’hipoteques contractades al setembre del 2016 va ser un 10% superior al mateix període de 2015. Aquestes dades positives demostren que la reactivació del sector immobiliari és ja una realitat. Paral·lelament, el perfil del comprador ha variat i ara els clients estan millor informats i són més exigents amb tots els aspectes relacionats amb l’habitatge que es disposen a comprar. No obstant això, quan es pretén adquirir un habitatge amb finançament bancari, el Col·legi Notarial de Catalunya recorda que cal tenir en compte una sèrie de condicions:

1. Comptar amb uns estalvis inicials

La majoria dels bancs solen oferir préstecs per valor del 80% del preu escripturat de l’habitatge, per la qual cosa serà necessari disposar d’uns estalvis inicials per poder pagar el 20% restant.

2. Assumir el pagament de les despeses i impostos de compravenda

Una part del pressupost inicial també caldrà destinar-se per pagar les despeses d’escriptura i impostos que solen oscil·lar entorn al 10% sobre el valor total de l’immoble.

3. Tenir una solvència demostrable

Per garantir la nostra solvència ens solen requerir una còpia del contracte de treball i les últimes nòmines. En el cas dels autònoms s’haurà d’acreditar més de dos anys d’activitat, el resum anual de l’IVA de l’any anterior i pagaments fraccionats de l’IRPF de l’any més els últims rebuts del pagament a la Seguretat Social. En general, es recomana que les quotes d’hipoteca no han de superar el 30% o 40% dels ingressos.

Si es manca de nòmina o el contracte de treball és temporal, el banc pot sol·licitar un aval com a garantia de pagament.

4. Posseir tota la documentació en regla de l’habitatge

L’entitat bancària encarregarà una taxació de l’immoble que desitgem adquirir perquè ha d’assegurar-se que l’import finançat es correspon amb el que realment val l’habitatge. Per això, caldrà aportar el certificat cadastral i la cèdula d’habitabilitat entre altres dades necessàries perquè el banc pugui preparar un informe per a la taxadora. L’immoble, a més a més, ha de posseir tot un seguit de garanties perquè l’entitat aprovi la contractació de la hipoteca.

5. No figurar en cap fitxer d’impagaments

L’entitat bancària té accés no solament a Hisenda si no als fitxers del RAI (Registre d’Acceptacions Impagades) i el ASNEF (Associació Nacional d’Entitats de Finançament). Si es deu alguna quota d’hipoteca, de préstec personal o fins i tot una factura de telèfon o multa de trànsit és possible que figuri en el llistat d’impagaments i que el banc denegui la sol·licitud del préstec.

6. Estar oberts a contractar productes vinculats

En formalitzar una hipoteca establim una relació amb el banc i, sovint, també es requereix la contractació d’una sèrie de productes o serveis associats a la hipoteca com una assegurança de la llar, la domiciliació de la nòmina o dels rebuts dels subministraments, etc. L’entitat bancària també pot oferir altres productes per ajustar els percentatges dels interessos de la hipoteca. Per exemple, una targeta de crèdit, un pla de pensions o una assegurança de protecció de pagaments o de desocupació.

Noticies relacionades

Tot el que has de saber quan vas a finançar la compra d’un habitatge

Quins són els impostos i les despeses associats a la compravenda d’un habitatge?

La promoció immobiliària creix i s’estén per tot Espanya

El retorn del comprador tradicional d’habitatge

Com triar un habitatge amb totes les garanties?

<< tornar