Juny 2018 #53
Assessor

Renda de 2015: totes les novetats sobre la desgravació per habitatge

fiscalidad_2015El 30 de juny pròxim finalitza el termini per presentar la declaració de la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici de 2015. L’Agència Tributària preveu que es presentaran un total de 19,7 milions de declaracions, més de 14,6 milions de les quals tindran dret a devolució. D’entre les novetats introduïdes a la declaració de 2015, destaquen les referides a l’habitatge com ara l’eliminació de la desgravació per compra d’habitatge habitual per a aquells que la van adquirir després de l’1 de gener de 2013.

Tributació per la compra d’un habitatge habitual

La campanya de la declaració de la renda de 2015 preveu diversos casos en què es pot desgravar per concepte d’habitatge habitual. En termes legals, un immoble té aquesta consideració quan es destina per a ús residencial per un termini continuat de com a mínim tres anys des que es va comprar. De la mateixa manera, el resident ha de viure de manera efectiva i permanent per un període no superior a 12 mesos des de la data de compra o finalització de les obres. Finalment, també queden adscrits a l’habitatge habitual per a deducció els espais annexos (trasters, per exemple) i places de pàrquing comprats juntament amb l’habitatge.

Els propietaris d’un habitatge habitual han de prendre com a referència la data de l’1 de gener de 2013 per saber si es poden o no beneficiar de deduccions:

  • Les persones que van comprar el seu habitatge abans de l’1 de gener de 2013 continuen mantenint la deducció de fins a un 15% del que van invertir. El límit s’estableix en 9.040 euros anuals per al conjunt de les inversions relacionades amb l’adquisició, la rehabilitació, la construcció o l’ampliació de l’habitatge habitual. Donat cas que s’hagin invertit diners en l’habitatge per adequar-la per motius de discapacitat, l’import màxim que es podrà deduir serà de 12.080 euros.No obstant això, només les persones que hagin fet una deducció per inversió en la compra de l’habitatge habitual el 2012 o en períodes anteriors, podran sol·licitar aquest tràmit, excepte aquells contribuents que encara no han pogut presentar aquesta deducció perquè l’import invertit en l’habitatge no supera l’import exempt per reinversió o les bases efectives de deducció d’habitatges anteriors.Les comunitats que mantenen aquesta deducció són les de Navarra i el País Basc (disposen de fiscalitat pròpia).
  • Les persones que van comprar el seu habitatge després de l’1 de gener de 2013 ja no podran desgravar per aquest concepte. Solament hi ha una excepció per qui va comprar habitatge en construcció i no va acabar les obres el 2012. Llavors, encara que signessin la compra el 2013, podran desgravar com si l’habitatge hagués estat adquirit abans de l’1 de gener de 2013.En algunes comunitats autònomes, com ara Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Regió de Múrcia, La Rioja i Comunitat Valenciana, els compradors poden accedir a aquesta desgravació per compra d’habitatge en casos molt concrets (primer habitatge per a joves o adquisició d’habitatges en el medi rural, per exemple), mantenint aquesta desgravació de vegades fins a 2015. La resta de comunitats –illes Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Galícia i Madrid— ja no tenen aquest tipus de deduccions.

Tributació pel lloguer d’un habitatge habitual

  • Arrendadors
    La deducció per arrendament d’habitatge ha passat al 60%, sense tenir en compte l’edat de l’arrendatari. Abans era d’un 100% quan l’inquilí era menor de 30 anys. Les deduccions de despeses generades pel lloguer es mantindran (assegurança de la llar i taxes de comunitat), a més de l’amortització i de conservació de l’immoble, i de l’abonament d’impostos com són l’IBI o la taxa d’escombraries.
  • Inquilins
    La reforma fiscal de 2015 va eliminar la deducció estatal pel lloguer d’habitatge habitual. Els inquilins que van signar un contracte a partir de l’1 de gener de 2015 no podran desgravar aquest concepte.Els que van signar contracte abans del 31 de desembre de 2014, per contra, poden deduir el lloguer sempre que aquest contracte continuï en vigor i compleixin els requisits de rendes màximes. En aquest sentit, els inquilins es podran deduir un 10,05% del que s’ha pagat fins a un límit de 9.040 euros per any, per a bases imposables menors de 17.707,2 euros. Les rendes superiors a aquest límit i fins a 24.107,20 euros anuals sofriran una reducció en la deducció de manera progressiva fins a desaparèixer quan s’aconsegueixin els 24.107,20 euros abans esmentats.A més de la deducció estatal, cada comunitat autònoma disposa de les seves pròpies regulacions que es poden sumar a la general. Solament les comunitats de les illes Balears, la Regió de Múrcia i La Rioja no tenen cap deducció per aquest concepte.Per evitar problemes, l’Agència Tributària recomana tenir constància que l’arrendador va dipositar la fiança en l’organisme autonòmic corresponent i que el seu nom consta clarament en el contracte de lloguer. També suggereix disposar sempre de justificants de pagament de les mensualitats, ja sigui via transferència bancària (justificants del banc) o rebuts de pagament facilitats per l’arrendador.

Obres de rehabilitació

En general, gairebé totes les comunitats autònomes, menys Castella-la Manxa, apliquen deducció per obres de rehabilitació de l’habitatge habitual. Totes les obres iniciades des de l’1 de gener de 2013 podran deduir, sempre que aquestes finalitzin abans de l’1 de gener de 2017. També si són obres en la comunitat de propietaris, sempre que s’hagin fet pagaments abans de l’1 de gener de 2013, així com les obres que tinguin a veure amb estructures, façanes o cobertes.

Tributació per la venda d’un habitatge habitual

Quan es ven un habitatge habitual, el propietari ha de declarar l’import de la transacció quan aquest generi un guany patrimonial. En aquests casos, s’haurà d’incloure a la declaració a la base de l’estalvi. Segons l’Agència Tributària, el guany patrimonial és determina per la diferència entre elsvalors de transmissió i els d’adquisició. Els primers s’estableixen restant l’import real pel qual l’alienació s’hagi fet, menys les despeses i els tributs inherents a la transmissió que hagin estat pagats pel venedor. Per contra, els valors d’adquisició de l’habitatge es refereixen a l’import real pel qual es va adquirir l’habitatge més el cost de les inversions i millores i les despeses i tributs satisfets pel comprador (excepte els interessos). A aquesta quantitat es resten les amortitzacions sobre el bé.

Fins al 31 de desembre de 2014, els valors d’adquisició es corregien mitjançant l’aplicació d’uns coeficients d’actualització. Amb la reforma fiscal, aquests coeficients s’han eliminat i, per tant, el benefici fiscal que permetia corregir el guany per l’efecte de la inflació s’ha suprimit. D’altra banda, la reforma també ha limitat els coeficients d’abatiment -que s’aplicaven als habitatges adquirits abans de 1994- en vendes inferiors a 400.000 euros.

Tanmateix, la venda d’habitatges pot estar totalment o parcialment eximida de tributació en els casos en què es reinverteixi el guany íntegrament en un altre habitatge habitual en els dos anys posteriors a la venda i quan els venedors tinguin més de 65 anys o es tracti de persones en situació de dependència severa o gran dependència.

Hisenda recorda que solament estan obligats a presentar la declaració els contribuents que percebin salaris superiors als 22.000 euros bruts a l’any. No obstant això, donat cas que hi hagi hagut més d’un pagador, i el segon i la resta superin la quantitat d’1.500 euros a l’any, hauran de fer la declaració de la renda, i el límit exempt serà de 12.000 euros bruts anuals. L’Agència Tributària també recomana que es tinguin en compte les particularitats fiscals de cada regió, ja que les comunitats autònomes apliquen les seves pròpies deduccions en segons quines matèries, entre elles les que tenen a veure amb el lloguer i la inversió en habitatge habitual.

Notícies relacionades

Que has de saber si et planteges comprar un habitatge?

Que has de saber si et planteges viure de lloguer?

<< tornar