Novembre 2017 #46
Assessor

Quins són els impostos i les despeses associats a la compravenda d’un habitatge?

GastoscompraEn el moment en què es formalitza la compravenda d’un habitatge s’ha d’abonar tota una sèrie de despeses i impostos que solen oscil·lar entorn del 10% sobre el valor total de l’immoble.

Tant el venedor com el comprador han de saber que sobre el preu pactat per la compravenda d’un immoble pesen una sèrie d’impostos i despeses que incrementen el cost total de la transacció. Totes aquestes despeses es desemborsen quan es realitza la signatura de l’escriptura davant notari o quan aquesta s’inscriu als pocs dies en el Registre de la Propietat.

Què paga cada part?

Despeses que ha de satisfer el comprador:

– Prèvies a l’escriptura: sol·licitar un préstec hipotecari per finançar la compra de l’habitatge genera unes despeses extres que caldrà abonar tant si es concedeix o no el crèdit.

 • Taxació de l’habitatge: l’entitat bancària sol·licita aquesta certificació a un perit extern per valorar l’import de l’immoble finançat.
 • Confirmació en el Registre de la Propietat que l’habitatge està lliure de càrregues abans de concedir el crèdit.

– Associades a l’escriptura:

 • Despeses de notaria: els costos del notari per escripturar un habitatge es denominen aranzels i estan fixats per llei. La seva quantia és proporcional al valor d’immoble que s’escriptura.
 • Despeses d’inscripció de l’escriptura en el Registre de la Propietat: la quantitat és proporcional al valor escripturat i varia segons la localitat on es registri l’habitatge.
 • Actes Jurídics Documentats (AJD): impost que varia segons la comunitat autònoma i que grava tots els documents jurídics (impresos en paper timbrat) necessaris per formalitzar la compravenda.
 • Despeses de gestoria: quan s’opta per recórrer a un gestor perquè realitzi tots els tràmits burocràtics relacionats amb el pagament dels impostos caldrà comptar també amb els seus honoraris.
 • Despeses d’alta o canvi de titularitat dels subministraments (aigua, llum, gas, etc.)

– Impostos:

 • L’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP): en el cas de la compra d’un habitatge de segona mà s’ha de pagar aquest impost l’import del qual oscil·la, segons la comunitat autònoma, entre un 5% i un 10% sobre el valor escripturat.
 • IVA: si l’habitatge que s’adquireix és de nova construcció en lloc de l’ITP s’abonarà l’IVA que suposa un 10% de valor escripturat.

– Associats a la hipoteca:

 • Despeses d’escriptura del crèdit hipotecari: si adquirim l’habitatge mitjançant un préstec hipotecari serà un gestor del banc el que realitzi la majoria dels tràmits relacionats amb tots els pagaments i impostos enumerats anteriorment. Però aquestes diligències tenen un cost. Algunes vegades se li demana al comprador una quantitat de diners en concepte de previsió de despeses i en altres casos s’inclou en el total de les despeses d’escriptura de la hipoteca. Com que l’escriptura del crèdit hipotecari també és un document jurídic caldrà abonar el AJD.

Despeses que ha de satisfer el venedor:

 • Plusvàlua Municipal o guany patrimonial: el import es calcula en funció del valor cadastral del sòl de l’immoble i es paga a l’ajuntament. Aquest impost grava sobre els guanys, és a dir, la revaloració de l’habitatge mentre aquest ha estat propietat del venedor. Si es tracta d’una primera residència (habitatge habitual) i en el termini de dos anys es compra una altra casa per a viure en ella, aquest impost quedarà exempt. Aquest gravamen també es coneix com IIVTU (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans).
 • IBI (Impost de Béns i Immobles): el venedor pagarà tots els rebuts de l’IBI de l’any en curs encara que hagi realitzat la venda el 2 de gener. A l’any següent serà el comprador el que ja com a propietari assumirà l’IBI.
 • Despeses de l’escriptura original: si el propietari que ara ven l’habitatge va recórrer a una hipoteca per finançar-lo quan el va comprar, no serà suficient amb acabar de pagar el crèdit a l’entitat bancària, sinó que haurà de cancel·lar la hipoteca en el Registre de la Propietat perquè d’aquesta manera quedi lliure de càrregues. Aquest tràmit també té un cost. La cancel·lació de la hipoteca amb l’entitat bancària també comporta unes comissions.
 • IRPF: a la declaració de la renda de l’any següent haurà de quedar reflectida el guany que ha obtingut el venedor amb l’operació. Hisenda recaptarà entre un 18% i un 22% del capital que s’hagi obtingut amb la venda.
 • Honoraris de l’agència intermediària: per posar l’habitatge al mercat i gestionar la compravenda així com les despeses del Certificat d’Eficiència Energètica i la Cèdula d’Habitabilitat.

Noticies relacionades:

Com s’escriptura un habitatge

Tot el que has de saber quan vas a finançar la compra d’un habitatge

<< tornar