Maig 2018 #52
Assessor

Quines són les funcions del president d’una comunitat de propietaris?

Obertura-comunidad-propietariosQuan adquireixes un habitatge no només passes a formar part de la comunitat de propietaris, també pots optar per presidir aquesta entitat. La figura del president no només engloba un llistat de tasques administratives sinó també unes obligacions i deures que s’han d’assumir en cas de resultar escollit per la junta de propietaris.

Atendre requeriments sobre aspectes relacionats amb els espais comuns de l’edifici; preservar la bona convivència entre els veïns; supervisar cobraments de derrames o contractes per exemple del servei de neteja de l’escala o el porter… Aquestes són algunes de les activitats habituals en la gestió d’una comunitat de propietaris. Per dur a terme aquestes tasques, la junta (integrada per cada un dels propietaris i encarregada de prendre decisions d’obligat compliment sobre tot allò que afecta el funcionament de la comunitat) nomena a un president. Es tracta d’un càrrec obligatori i irrenunciable, excepte en cas de malaltia o edat avançada, segons estableix la Llei de Propietat Horitzontal. A continuació, repassem les principals funcions i obligacions que recull aquesta figura:

1. Representació de la junta de propietaris. Segons l’article 13 de la Llei de Propietat Horitzontal, el president ostenta legalment la representació de la comunitat i no pot prendre decisions o contractar serveis de forma unilateral ja que ha d’atendre’s a les instruccions de la junta de propietaris. Per a la seva elecció es requereix el vot de més del 50% dels propietaris de l’edifici i el seu nomenament és d’obligat compliment. La vigència del càrrec del president te la duració que s’hagi fet constar en els estatuts, però generalment acostuma a ser d’un any.

2. Gestionar despeses i ingressos. El president ha de gestionar les comptes de la comunitat i assegurar-se que es compleixi el pla de despeses i ingressos aprovat per la junta. Això implica, per exemple, gestionar els pressupostos (conforme allò establert per la junta) en cas que es necessiti fer obres de reparació de la finca o contractar serveis de caràcter urgent, per exemple, reparar un quadre elèctric o trucar a una empresa de neteja de canonades.

3. Convocar la junta de propietaris. Una de les funcions del president és emplaçar a la junta de propietaris una vegada a l’any i tancar l’acta de la reunió mitjançant la seva firma i la del secretari de la comunitat. Davant de qualsevol imprevist ocasionat a la finca, si el president ho considera necessari o ho exigeixen el 25% dels propietaris a la finca, es convocarà una junta extraordinària amb l’objectiu de pal·liar la situació.

4. Autoritzar les gestions de l’administrador. El president rep les comunicacions de l’administrador de finques (si n’hi ha) i autoritza les seves gestions sempre que estiguin alineades amb les normes de la comunitat. Ha de comprovar i donar el vistiplau, per exemple, als documents que formuli l’administrador sobre l’existència o no dels deutes vençuts amb la comunitat quan un dels propietaris vulgui per exemple vendre el seu pis o local.

Complir els interessos generals de la comunitat. Si es detecten sorolls, activitats prohibides, insalubres o nocives que puguin resultar molestes pels veïns, el president requerirà als seus causants que cessin les accions. Si persisteixen, haurà de denunciar-ho, sempre que s’hagi acordat a la junta de propietaris.

Notícies relacionades:

Comunitats de propietaris: què són i com s’organitzen

Com estalviar energia en una comunitat de veïns

 

<< tornar