Maig 2018 #52
Assessor

Quines obligacions i drets tenen l’agent immobiliari i el client

 obligacion_portada

Un agent immobiliari professional i qualificat ha de conèixer no només les lleis sinó també les ordenances i regulacions municipals que afectin al mercat de l’habitatge. A més, ha d’assegurar que el procés de compravenda sigui eficaç i compleixi amb totes les garanties. Els clients, per la seva part, han de comprometre’s a respectar el pacte establert entre ambdues parts perquè el treball dels professionals durant el procés de compra, venda o lloguer d’un habitatge es desenvolupi amb èxit.

Per a que un procés de compravenda o de lloguer d’un immoble es desenvolupi amb totes les garanties s’aconsella comptar amb l’ajuda d’un professional expert en intermediació que s’encarregui de supervisar i gestionar tots els tràmits associats a la transacció. D’aquesta forma, evitarem riscos o inconvenients. D’altra banda, la relació comercial entre l’agent i el client s’estableix mitjançant un contracte d’intermediació immobiliària on, a part de les condicions contractuals, també han de figurar les obligacions i els drets d’ambdues parts.

Drets i obligacions de l’agent

Un agent immobiliari ha de comprometre’s no només a oferir un servei professional, sinó també a atendre totes les oportunitats de compravenda que puguin sorgir durant la comercialització d’un habitatge, assessorant els seus clients sempre amb honestedat. En aquest sentit, l’assessor ha d’informar el client de totes les activitats d’intermediació que realitza (visites, nombre de contactes rebuts, etc.) per garantir així una total transparència del procés.

A més de posar en contacte al comprador i al venedor i de formalitzar el contracte de compravenda, l’assessor ha de verificar la titularitat d’ambdues parts i conèixer la situació jurídica de l’habitatge, és a dir, ha d’indagar els possibles gravàmens als quals pogués estar sotmès l’immoble que es comercialitza. En el cas dels habitatges de lloguer, l’agent immobiliari ha de comprovar si la propietat té un contracte en vigor. D’altra banda, l’assessor ha de conèixer la normativa municipal i estar al dia dels canvis legislatius que es produeixen i que influeixen en les dinàmiques pròpies del sector.

Respecte als drets, l’assessor té dret a percebre una remuneració en concepte d’honoraris pel treball realitzat que generalment es produeix en cas de formalitzar-se la venda de l’immoble. Aquest concepte, convingut amb el client, ha de reflectir-se també en el contracte d’intermediació. També té dret a reclamar una indemnització en concepte de danys i perjudicis si s’incompleix el que s’ha pactat en el contracte.

Drets i obligacions del client

El client ha de facilitar tota la documentació relativa a l’immoble (certificats, escriptura, etc.) perquè l’assessor pugui desenvolupar la seva tasca d’intermediació. També ha d’autoritzar la seva publicació (fotos, vídeos o accions publicitàries) i la realització de visites amb possibles clients en l’horari convingut. Si s’ha contractat un servei de comercialització en exclusiva, el client ha de comprometre’s a tancar la venda de l’immoble a través d’un únic intermediari durant el termini que estipuli el contracte.

El client està obligat a informar de qualsevol canvi del preu de venda al públic que desitgi realitzar. També ha d’estar al corrent de pagament de tots aquells impostos relatius als habitatges de propietat.

El client ha de respectar els honoraris acordats i abonar les despeses i impostos associats a la compravenda quan aquesta es formalitzi. Tot i així, el client no està obligat a vendre i pot rescindir el contracte abans del seu venciment, però això suposarà el pagament d’una penalització a l’intermediari en concepte de danys i perjudicis.

Notícies relacionades

Com ha evolucionat la figura de l’agent immobiliari

Despeses associades a un habitatge que hauràs d’abonar quan et converteixis en propietari

Com s’escriptura un habitatge

 

<< tornar