Juny 2018 #53
Assessor

Quina documentació es necessita per vendre una casa?

A l’hora de vendre un habitatge convé disposar de tota la informació jurídica i tècnica en regla que es requerirà no només en el moment d’anunciar l’immoble sinó també durant el procés i quan es formalitzi la compravenda.

Un dels passos previs a posar un habitatge a la venda consisteix a recopilar tota la documentació relativa a la propietat. A continuació, enumerem totes les dades necessàries per la comercialització:

Documentació en regla
En la fase de formalització és imprescindible que tant el comprador com el venedor aportin les seves dades personals perquè el notari pugui comprovar la identitat de les parts i reflectir-la en el contracte de compravenda. Per això, convé assegurar-se des de l’inici del procés que es disposa d’un document d’identitat oficial (DNI, NIE o passaport) en vigor perquè cal presentar-lo el dia de la firma. En cas que hi hagi més d’un propietari, per exemple, que el venedor sigui una parella, cal aportar el document d’identificació dels dos. Quan es vengui a través d’una persona apoderada, també es requerirà el document d’identitat d’aquesta persona i el document d’atorgament de poders corresponent.

Títol de la propietat
En el moment de comercialitzar un habitatge, el venedor ha de facilitar una còpia de l’escriptura notarial que l’acredita com a propietari de l’immoble. Aquest document inclou la data i com es va adquirir l’immoble (per herència o compravenda), així com les seves característiques. Si el venedor no disposa del títol de la propietat, pot sol·licitar una còpia a la notaria que va redactar l’escriptura.

Últim rebut de l’Impost sobre béns immobles
El venedor també ha de disposar de l’últim rebut de l’Impost sobre béns immobles (IBI) que grava la titularitat d’un immoble. El nou propietari de la casa haurà de pagar aquest impost a partir de l’any següent a la data d’adquisició de l’habitatge.

Certificat d’eficiència energètica
Quan s’inicia la comercialització és necessari acreditar la qualificació energètica de l’habitatge. Si el venedor no disposa d’aquest document, per aconseguir-lo ha de contactar amb un tècnic professional perquè visiti l’immoble, revisi i certifiqui l’estat de les seves instal·lacions per certificar el grau d’eficiència.

Cèdula d’habitabilitat
En algunes comunitats autònomes com per exemple Catalunya el venedor ha d’aportar aquest document administratiu emès per l’Ajuntament de la població on es troba la propietat, que garanteix que l’immoble compleixi amb les condicions mínimes d’habitabilitat i és apte per ser destinat a habitatge.

Rebuts i estatuts de la comunitat de propietaris
El venedor també ha d’entregar els últims rebuts de la comunitat de propietaris per acreditar que els pagaments estan al dia. En algunes comunitats autònomes també es necessita que el venedor entregui una còpia dels estatuts de la comunitat de propietaris. D’aquesta manera, podrà facilitar al comprador les normes que regeixen la comunitat de l’habitatge, així com les normes per pagar les despeses, utilitzar les instal·lacions i serveis, les assegurances o com s’escull la presidència de la comunitat.

Plànols de l’habitatge
Finalment, els plànols de l’habitatge i la informació sobre les instal·lacions són un altre tipus de documentació que pot resultar útil pel comprador i que és recomanable que el venedor presenti per la venda de la seva casa.

Notícies relacionades

Què has de valorar si et planteges vendre un habitatge

Beneficis de vendre una casa amb un assessor personal

Com preparar un habitatge per a la seva comercialització

<< tornar