Maig 2018 #52
Assessor

Què es necessita abans de signar el precontracte de compravenda d’un habitatge

previo.compraventalla

Amb la signatura de l’escriptura i el lliurament de claus s’acaba el procés de compravenda d’un habitatge, però abans d’acudir a la notaria per formalitzar la transacció hem d’establir un precontracte. Per fer aquest penúltim pas, necessitarem una sèrie de documents que repassem a continuació.

Hi ha diversos tipus de precontracte (promesa de compravenda, opció de compra o contracte privat), però el més comú de tots és el contracte d’arres. Per reservar el dret de compra, el comprador lliura al venedor una quantitat a compte, entre el 5% i el 15% del valor total de l’adquisició. El pagament -que ha de constar en el precontracte- exigeix un compromís per ambdues parts. No hem de confondre aquest import amb la paga i senyal, una petita quantitat de diners que es lliura a l’agència intermediària o al propietari com a reserva temporal de l’habitatge, a l’espera de presentar una oferta formal per l’immoble. Abans d’estampar la nostra signatura en aquest escrit, haurem de verificar que la documentació següent està en regla:

Certificat cadastral: en el cadastre ens expediran un document amb un codi alfanumèric de 20 caràcters. Aquest certificat conté informació sobre l’habitatge: ubicació, identificació, titularitat. Es pot aconseguir al moment telemàticament o per correu postal en un curt termini.

L’IBI: cada any, el propietari de l’immoble ha de pagar l’impost de béns i immobles (IBI) l’import del qual varia en funció del valor cadastral de l’habitatge. Hem de comprovar que el venedor està al corrent del pagament d’aquest impost.

Rebuts de la comunitat: l’habitatge ha d’estar al dia en els pagaments corresponents a la comunitat de propietaris. Haurem de sol·licitar els últims rebuts o algun tipus de garantia a l’administrador de la finca o al secretari de la comunitat.

Cèdula d’habitabilitat: és imprescindible per sol·licitar una hipoteca i per contractar els serveis de subministrament de gas. Hem de tenir en compte la vigència, ja que caduca i s’han de renovar cada quinze anys.

El certificat d’eficiència energètica (CEE): obligatori des de l’any 2013, ha de ser expedit per un tècnic acreditat. Qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia (aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació). L’escala de qualificació és de 7 lletres i colors: A, de color verd, és el corresponent a un edifici amb una eficiència energètica més òptima i G, de color vermell, el de menys eficiència.

La ITE (inspecció tècnica d’edificis). Si l’edifici en què es situa el nostre futur habitatge té més de cinquanta anys, haurem de tenir una còpia del certificat de la ITE. Aquest document serà expedit per un tècnic (arquitecte, enginyer o aparellador) que observarà l’estat dels fonaments, l’estructura, l’estat de la façana, les cobertes, l’ascensor, etc.

També és necessari saber si l’immoble que volem adquirir té inquilins. Si l’habitatge està llogat a l’hora de formalitzar l’escriptura i el contracte d’arrendament està inscrit correctament en el Registre de la Propietat, aquest contracte de lloguer continuarà en vigor fins que acabi. Si no hi ha constància legal, no hi haurà obligació per part del comprador de mantenir-ne la vigència.

Una vegada tenim tota aquesta documentació i fetes totes les comprovacions, estem en disposició de signar el precontracte. Si tenim dubtes, podem recórrer a un assessor immobiliari perquè supervisi que tots els tràmits s’han fet correctament i que totes les certificacions són vàlides.

 

Notícies relacionades

Com triar un habitatge amb totes les garanties?

<< tornar