Juny 2018 #53
Assessor

Què és la fiança del contracte de lloguer i com funciona?

fianza-def

En el procés de lloguer d’un habitatge, el propietari sol·licita a l’inquilí l’abonament d’una quantitat de diners denominada fiança com a garantia de compliment del contracte d’arrendament. El seu import pot variar i es reintegra quan finalitza el contracte. A continuació t’expliquem tot el que has de saber sobre aquest concepte.

Quan es formalitza el contracte de lloguer d’un habitatge, l’inquilí ha d’abonar la fiança, una quantitat de diners equivalent a una mensualitat que és obligatòria i està regulada per llei (article 36 de la Llei d’Arrendaments Urbans). No obstant això, el propietari pot demanar més d’una mensualitat com a garantia addicional per pagar possibles impagaments o danys causats per l’inquilí en l’habitatge.

Per a què serveix la fiança?

La fiança és una garantia de la solvència de l’inquilí i una mostra de la predisposició d’aquest a satisfer el pagament de les quotes mensuals. Protegeix al propietari sobre possibles deutes o desperfectes del seu habitatge.

On es diposita la fiança?

A la major part de les comunitats autònomes el propietari té l’obligació de dipositar la fiança en l’organisme autonòmic corresponent. Per exemple, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA, a la Comunitat de Madrid); l’Institut Català del Sòl (INCASÒL, a Catalunya); el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS, a Galícia) o el Bizilagun al País Basc. A més a més, hi ha un termini per dipositar la fiança en aquestes institucions, generalment 30 dies. El llogater pot exigir al propietari el comprovant de l’ingrés.

La fiança s’actualitza?

L’import de la fiança està lligat a la quantia de la quota de lloguer, de manera que una pròrroga del contracte -que pot comportar l’actualització de la renda de lloguer- també afectarà la fiança. Depenent de l’organisme dipositari, només cal aplicar una actualització de l’import. No obstant això, en altres casos es precisa la devolució de la fiança que l’inquilí va lliurar perquè posteriorment efectuï un nou pagament amb l’import actualitzat. Totes aquestes modificacions s’han de reflectir en el contracte, com anotació o annex, o en nou text.

Quan es torna la fiança?

Un cop revisat l’immoble i comprovat que es retorna en les mateixes condicions que es va lliurar -que no falta mobiliari o estris contemplats en l’inventari i que s’entrega en bon estat- s’inicien els tràmits per a la devolució de la fiança. L’organisme dipositari tornarà la fiança al propietari i aquest haurà de reintegrar a l’inquilí mitjançant l’ingrés en un compte, en metàl·lic o amb un xec conformat. Quan la devolució és en metàl·lic el propietari s’ha d’assegurar que l’inquilí fa constar que ha rebut aquesta quantitat.

Si al finalitzar el contracte hi ha mensualitats pendents de pagament o cal fer reparacions en l’habitatge a causa un mal ús per part de l’inquilí, es podria utilitzar els diners de la fiança per pagar aquestes despeses. Per tant, l’import no es tornaria íntegrament a l’inquilí.

En què s’utilitza els diners dipositats en els organismes públics?

La majoria dels organismes de les comunitats autònomes inverteixen les fiances dipositades pels propietaris, la qual cosa els genera una sèrie d’interessos. Aquests interessos es destinen, segons la normativa de cada regió, a obres de rehabilitació i remodelació de les zones més desprotegides de les ciutats; a creació d’habitatge protegit i en pagaments d’embargaments o de preu just (indemnitzacions per les expropiacions forçoses).

Notícies relacionades

Què has de saber si et planteges viure de lloguer?

Quin aspectes s’han de tenir en compte en buscar un habitatge de lloguer?

Què cal tenir en compte abans de signar un contracte de lloguer

Quina documentació es necessita abans de signar el contracte de lloguer?

<< tornar