Juny 2018 #53
Assessor

Què és i a què obliga el precontracte de compravenda

precontratoUna vegada haguem comprovat que l’habitatge que volem comprar compta amb totes les garanties legals, tècniques, etc., podrem redactar el precontracte de compravenda. Aquest document té validesa jurídica i garanteix el compliment de l’acord entre el comprador i el venedor.

Una vegada recopilats i verificats tots els documents relatius a l’habitatge que ens disposem a comprar, arriba el moment d’establir les condicions en les quals s’efectuarà l’adquisició. Per això, abans d’acudir a la notaria a signar l’escriptura, haurem de redactar el precontracte de compravenda on es detallaran, entre d’altres punts, els pactes de reserva, l’import que s’aportarà com a senyal, les dades que apareixeran en l’escriptura pública relatives a l’immoble, així com el termini en el qual es formalitzarà la compra davant notari.

Existeixen diferents tipus de precontractes:

 • Promesa de compravenda: es tracta d’un document en el qual es detalla que si no s’arriba a fer efectiva la compra, tant el venedor com el comprador tenen dret a exigir el compliment dels pactes i reclamar danys i perjudicis davant els tribunals.

 • Opció de compra: s’avança una quantitat que es denomina prima com a reserva i que obliga al venedor a no poder posar a la venda l’immoble durant un temps estipulat.
 • Contracte privat: és un document entre dos particulars i sense intermediaris. Els pactes adscrits obliguen tant al comprador com al venedor, i encara que no es formalitzi l’escriptura, el venedor haurà de lliurar l’habitatge i el comprador haurà de pagar el preu pactat.
 • Contracte d’arres: document jurídic que garanteix el compromís contret entre comprador i venedor mitjançant el lliurament d’una quantitat pactada, que sol oscil·lar entre un 5% i un 10% del total. Aquest import es descomptarà del preu final de la compravenda. Aquesta modalitat de contracte és la més estesa i té tres modalitats:
 •  
  – Confirmatòries: El comprador lliura al venedor una suma de diners com a pagament parcial del preu total. Si una de les dues parts es desdiu, l’altra podrà escollir entre exigir el compliment de l’acord o desfer-lo a canvi d’una compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
   
  – Penitencials: El comprador o el venedor poden desistir l’acord pagant una penalització. Si l’operació no s’efectua per part del comprador, aquesta modalitat exigeix la perduda de l’import lliurat al propietari de l’habitatge. Si és el venedor el que es desdiu, aquest haurà de pagar el doble de la quantitat que el comprador va dipositar. Aquest tipus d’arres és el més recurrent en les operacions de compravenda.
   
  – Penals: Aquesta modalitat és molt similar a l’anterior, l’única diferència és que encara que s’apliqui una penalització per incompliment de l’acord, el contracte pot seguir vigent, és a dir, que una de les parts reclami a l’altra mantenir l’obligació assumida i la indemnització pels danys i perjudicis soferts.

Notícies relacionades

Què es necessita abans de signar el precontracte de compravenda d’un habitatge

Com triar un habitatge amb totes les garanties

 

<< tornar