Juny 2018 #53
Assessor

Què és el butlletí elèctric i quan el necessitaràs

boletin_electricoEl butlletí elèctric o Certificació d’Instal·lació Elèctrica (CIE) és un document obligatori en tots els habitatges i valida que la instal·lació elèctrica de l’immoble es troba en bon estat i compleix amb tota la normativa tècnica vigent. Només els instal·ladors autoritzats poden facilitar-nos aquest document, per tant, quan hagis de donar d’alta la llum o canviar el contracte del subministrament hauràs d’acudir a ells.

El butlletí elèctric es precisa en tot tipus d’habitatges, ja siguin d’obra nova o segona mà, i certifica que la instal·lació elèctrica està en bones condicions i compleix amb tots els requisits tècnics per al seu bon funcionament. Aquest document l’expedeix un tècnic autoritzat i té una vigència de 20 anys.

Quan es necessita
Existeixen diverses situacions en les quals hauràs de sol·licitar el butlletí elèctric, per aquest motiu convé conèixer-les:

– Alta del subministrament elèctric. El butlletí elèctric detalla conceptes relacionats amb la instal·lació elèctrica d’un habitatge, per exemple, la potència màxima permesa. També inclou característiques de la instal·lació i on es troben tots els components elèctrics de l’habitatge. Per això, quan es precisa donar d’alta la llum, la comercialitzadora del subministrament ens ho sol·licitarà i nosaltres haurem de lliurar-ho.
– Canvi de la potència contractada. Si es desitja augmentar la potència elèctrica contractada i aquesta supera el màxim que figura en el butlletí elèctric, serà necessari tramitar-ne un de nou que certifiqui que és segur realitzar aquest increment.
– Canvi d’instal·lació monofàsica a trifàsica. La majoria d’habitatges utilitzen les instal·lacions monofàsiques o d’una única fase -un únic corrent altern-, mentre que les instal·lacions trifàsiques estan formades i divideixen la potència de la instal·lació per tres corrents alterns diferents i acostumen aplicar-se en habitatges amb una potència elèctrica superior a 10kW. Si es desitja canviar la instal·lació de monofàsica a trifàsica, també és necessari disposar del butlletí elèctric.
– Canvi en el contracte del subministrament. Quan es realitza un canvi de titular del subministrament l’anterior titular ha de disposar del butlletí elèctric, per això convé assegurar-se que segueixi estant vigent. Aquesta comprovació és especialment important quan realitzem la compra d’un habitatge de segona mà en el qual els subministraments estan donats d’alta. En cas que aquest document hagi caducat, el comprador pot sol·licitar al venedor de l’immoble que assumeixi el cost de renovació.

Com aconseguir el butlletí elèctric
Per aconseguir aquest document hem de dirigir-nos a un instal·lador d’electricitat autoritzat. Aquest professional acudirà a l’habitatge i examinarà la instal·lació elèctrica –preses de terra, quadres, cables, línies d’instal·lació, caixes d’interruptors- per comprovar el seu correcte funcionament. Un cop estigui validada la instal·lació, elaborarà una memòria tècnica de la instal·lació i registrarà el butlletí a l’oficina d’Indústria de la comunitat autònoma pertinent. Si existeix alguna anomalia en la instal·lació, el tècnic ens informarà dels passos a seguir i l’expedició del butlletí no s’emetrà fins que s’hagin solucionat els errors.

Quines dades inclou
El butlletí elèctric conté una sèrie d’informacions tècniques per ser totalment vàlid. A banda dels requeriments del servei tècnic amb l’instal·lador, comentats anteriorment, també s’hi recullen dades del titular, adreça postal de l’habitatge, empresa distribuïdora o nom de l’empresa instal·ladora autoritzada. També les característiques d’instal·lació: el seu ús, superfície, potència màxima admissible, tensió, dades de la Línia General d’Alimentació (LGA), nombre de comptadors i mesura de comprovació. La dada de la potència màxima admissible és molt important ja que el subministrament que es contracti no podrà superar-la.

Notícies relacionades

Com canviar la titularitat de subministres d’un habitatge

Tot el que has de saber per donar d’alta els subministres d’un habitatge

<< tornar