Maig 2018 #52
Assessor

La certificació energètica en un habitatge

MOMENT_SOLVIA_POST_LLAVANERES_CERTIFICADOSi tens pensat vendre o llogar un habitatge, des de l’estiu de 2013 estàs obligat a obtenir la seva certificació energètica com a pas previ i imprescindible per tancar-ne la compra o el lloguer. A continuació, t’expliquem en què consisteix aquesta certificació, com s’aconsegueix i què cal fer per arribar a la màxima qualificació energètica.

L’1 de juny de 2013 va entrar en vigor el RD 235/2013 de transposició de la directiva europea 2002/91/CE, que regula la certificació energètica dels habitatges i que obliga que tots els habitatges en venda o lloguer disposin d’aquest certificat d’eficiència. L’objectiu d’aquesta mesura és que els compradors o arrendataris d’un habitatge puguin valorar i comparar l’eficiència energètica com un factor clau, que ho és, a l’hora de prendre una decisió de compra o lloguer.

Què és la certificació energètica?
La certificació energètica és un document oficial que descriu de manera objectiva les característiques energètiques d’un habitatge i suggereix mesures d’estalvi energètic. Aquest certificat qualifica energèticament l’habitatge calculant el consum anual d’energia necessari per cobrir la demanda energètica de l’habitatge en condicions normals d’ocupació. En aquest sentit, mesura la despesa i les emissions de la calefacció, la refrigeració, la ventilació, la producció d’aigua calenta sanitària i els sistemes d’il·luminació. Unes instal·lacions que representen gairebé la meitat de l’energia que consumeix un habitatge.

Quins edificis s’han de certificar?
El certificat és obligatori per a tots els edificis de nova construcció i per als edificis ja construïts quan s’hi faci alguna reforma o rehabilitació que suposi la renovació d’una superfície útil superior als 1.000 metres quadrats i del 25% dels seus tancaments. N’estan exempts els pisos d’edificis aïllats amb menys de 50 metres quadrats útils, les construccions provisionals, els llocs de culte i els edificis o monuments protegits.

Qui realitza la certificació?
Les diferents comunitats autònomes han elaborat un registre oficial dels tècnics habilitats per realitzar les certificacions: arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics. Aquest tècnic visitarà l’habitatge i recollirà les dades constructives i de les instal·lacions (calefacció, aigua calenta sanitària i aire condicionat) necessàries per elaborar el certificat.

Quant costa?
La normativa que regula la certificació energètica no estableix tarifes, per la qual cosa quan va entrar en vigor es van prendre com a referència els preus d’altres països europeus, prop d’uns 120 euros. En el comparador de l’empresa Certicalia, homologada per l‘IDAE pel Ministeri d’Indústria i Energia, es poden observar les diferències de preu entre les comunitats autònomes, que van dels 50 euros de Madrid als 128 de La Rioja.

On es registra?
Una vegada elaborat el certificat, cal registrar-ho en l’organisme competent de cada comunitat autònoma i pagar les corresponents taxes administratives. Sense aquest registre, el certificat no té validesa. Una vegada que l’Administració ho revisa i valida, s’obté l’etiqueta energètica amb el seu corresponent número de registre. Una vegada es reben aquests documents, l’habitatge ja està oficialment registrat i certificat.

Validesa
El certificat d’eficiència energètica té una validesa màxima de 10 anys, després dels quals el propietari haurà de procedir a renovar-lo. Si durant aquests 10 anys es fan reformes que puguin modificar la qualificació energètica de l’habitatge, el propietari podrà sol·licitar l’actualització del certificat.

Què indica l’etiqueta?
L’etiqueta és el resum del certificat energètic. Aquesta etiqueta té un aspecte semblant a les etiquetes energètiques presents en els electrodomèstics. Com en aquests aparells, es mesura en una escala cromàtica de set lletres (de la A, la més eficient, a la G, la menor) l’eficiència de l’habitatge. Aquest codi cromàtic s’expressa per les qualificacions obtingudes tant en consum com en emissions de la manera següent:

• El nivell de consum d’energia primària no renovable, expressat en kilowatts/hora per metre quadrat i any (kWh/m2 any)
• El nivell d’emissions de CO2 anuals en comparació amb les dimensions de l’edifici, expressat en les unitats kg CO2 /m2 any.

Per a què serveix la certificació?
La normativa estableix que la certificació energètica ha de constar en cada anunci o publicitat de la venda o lloguer d’un habitatge. Els propietaris també estan obligats a posar-la a disposició dels compradors o inquilins de l’habitatge.

Quines són les sancions per no tenir el certificat?
La Llei 8/2013, de 26 de juny, estableix les sancions per incompliment de la normativa de certificació energètica.

<< tornar