Maig 2018 #52
Assessor

En què consisteix un contracte d’intermediació immobiliària

contrato_intermediacionConfiar la venda d’un immoble a un intermediari immobiliari comporta la signatura d’un contracte en el qual s’estableixen les condicions, drets i obligacions que permetran que la compravenda es formalitzi satisfactòriament.

Comptar amb un intermediari immobiliari a l’hora de vendre un habitatge aporta una sèrie d’avantatges. A més d’acompanyar al client en tot moment oferint un tracte personalitzat i expert, un assessor també pot ajudar a recopilar documentació registral i gestiona els tràmits burocràtics perquè el procés de compravenda finalitzi amb èxit.

Però per confiar la venda d’una casa a un intermediari es necessita un contracte privat -anomenat full d’encàrrec- on es fixen les bases de la relació entre l’agent i el propietari. L’esmentat contracte recull les obligacions i les línies d’actuació d’ambdues parts i també els honoraris que el venedor haurà d’abonar quan es formalitzi la compravenda. Els contractes d’intermediació immobiliària acostumen a incloure els següents apartats:

– Identificació del propietari de l’immoble i de l’intermediari -agència immobiliària o agent de la propietat (API) – que s’encarregarà de gestionar la seva comercialització.

– Identificació de l’habitatge juntament amb totes les seves dades registrals. El propietari haurà de facilitar a l’intermediari tota la documentació relativa a la situació jurídica de l’immoble. Aquest pot encarregar-se de realitzar els tràmits per obtenir aquesta informació abans de signar el contracte.

– Les condicions en què l’intermediari es fa càrrec de la comercialització de l’habitatge. Aquest apartat fa referència al compromís de presentar possibles compradors i encarregar-se de la formalització del contracte de compravenda.

– El preu de venda de l’habitatge i l’autorització dels propietaris perquè l’intermediari percebi quantitats en concepte de reserva, paga i senyal o arres.

– En el contracte ha de figurar l’autorització expressa dels propietaris, emparada per la Llei de Protecció de Dades, perquè l’intermediari fotografiï i anunciï l’habitatge.

– Durada de la relació mercantil (acostuma a ser de 6 mesos) i les condicions de la renovació o cessament.

– Els honoraris d’agència. La quantitat que percep l’intermediari per la gestió de la venda varia en funció de la província o de la localitat, però normalment acostuma a oscil·lar entre un 3% i un 7% sobre el preu de venda de l’immoble. A aquest percentatge, que ha de quedar reflectit en el contracte, cal sumar l’IVA. El contracte també reflecteix el moment i la manera com s’ha d’abonar la comissió.

– En el full d’encàrrec ha d’aparèixer clarament si les gestions de comercialització són en exclusiva o si per contra la venda de l’immoble es gestionarà a través de més d’un intermediari. Els propietaris poden optar per una opció o altra.

– El lliurament de les claus del propietari a l’agent perquè aquest pugui visitar l’habitatge amb possibles compradors, també s’ha de recollir per escrit i en un annex al contracte d’intermediació immobiliària.

 

Notícias relacionades

Quin és el paper de l’intermediari immobiliari?

Com triar un habitatge amb totes les garanties?

Què es necessita abans de signar el precontracte de compravenda d’un habitatge

En què consisteix un contracte d’arres

 

<< tornar