Maig 2018 #52
Assessor

El pressupost: un dels punts de partida en la compra d’un habitatge

asesor_compra

La compra d’un habitatge és una de les decisions més importants que es prenen en la vida, no tan sols pel desemborsament econòmic que comporta, sinó perquè coincideix amb un moment vital de transició. Adquirir una casa comporta l’assumpció d’un compromís per part de l’individu i això fa que sigui imprescindible la valoració de tots els factors que intervenen en el procés, com ara la fixació del pressupost, l’elecció de la ubicació o la definició de les característiques de la nostra futura llar. En aquest post ens centrarem en el primer punt, el pressupost.

En començar el procés de cerca, es recomana estimar com afectarà la compra de l’habitatge a la nostra butxaca. Per a això, és molt aconsellable definir un pressupost que ens ajudi a validar l’esforç econòmic que comportarà decantar-se per aquesta modalitat residencial. En aquest sentit, valorar el cost d’adquisició d’un habitatge és fonamental, perquè la inversió implicarà la principal despesa que haurà d’afrontar una persona o unitat familiar durant molt temps.

Quan fixem el nostre pressupost per saber quins ingressos i quines despeses tindrem no tan sols quan adquirim l’habitatge sinó també els anys posteriors, haurem de tenir en compte els factors següents:

Situació personal

En primer lloc, el comprador ha de valorar la seva situació personal una vegada presa la decisió de comprar un habitatge. L’estabilitat laboral, per exemple, aporta seguretat perquè garanteix uns ingressos mensuals. D’altra banda, caldrà barrejar qüestions com ara la possibilitat de compartir l’habitatge, la mobilitat geogràfica per motius professionals, la gestació o ampliació de la família, etc. Per estimar el nostre pressupost, haurem de valorar tots aquests aspectes i sumar-hi els nostres nivells d’ingressos i despeses, i també si disposem de fons addicionals.

Nivell d’ingressos

En aquest punt podem incloure el o els salaris de què es disposa, o si percebem algun tipus de pensió, tenim bons o incentius, comissions, o rendes procedents d’altres propietats, per exemple. La quantitat que resulti, establerta mensualment, ens donarà una idea inicial del capital disponible per pagar quotes d’hipoteca.

Nivell d’estalvis

Per iniciar els tràmits de compra d’un immoble cal comptar amb un capital inicial que permeti afrontar els costos d’adquisició. Es tracta de pagaments inicials tals com la reserva de l’immoble; les despeses d’agència si contractem un servei de personal shopping o d’assessoria en la cerca; les despeses de notari per escripturar la propietat i normalment el préstec hipotecari; el registre de la propietat; si és un habitatge nou l’IVA corresponent, o si és de segona mà l’impost de transmissions patrimonials; les altes dels subministraments (en el cas d’un habitatge d’obra nova) o els tràmits de canvis de nom corresponents a llum, aigua, gas… Totes aquestes despeses s’han d’abonar abans del lliurament de les claus, per la qual cosa haurem d’establir una quantitat disponible per a això.

Nivell de despeses

En aquest àmbit s’han d’incloure tots les possibles despeses que tenim en l’actualitat i, en la mesura del possible, les que puguem preveure en un futur, en funció del nostre pla de vida, projectes personals i professionals. Les despeses més comunes són el pagament de l’habitatge actual, els serveis bàsics de proveïment, el pagament d’altres quotes procedents de crèdits (vehicles, mobiliari, altres residències), neteja i manteniment de la llar, etc.

El finançament

Possiblement el finançament de l’habitatge s’erigirà com la despesa principal del nostre pressupost. Per això, és important no perdre de vista els límits que implicarà el pagament de les quotes. Segons l’Associació Hipotecària Espanyola, la quantitat que s’hauria de destinar per cobrir aquestes quotes no hauria de superar entre el 30% o el 35% dels nostres ingressos mensuals nets en funció de les condicions de l’entitat, l’import del crèdit concedit i les despeses de cada persona o família.

Les condicions del mercat

Finalment, cal indicar que les condicions actuals del mercat poden ser un element que cal tenir en compte perquè ens decidim per la compra d’un habitatge en propietat.

La tendència el 2016 és que els preus continuïn augmentant de manera moderada. Les dades ofertes pel Consell General del Notariat per al mes de març de 2016 ho avalen, amb un creixement en les transaccions del 5,8% i un encariment del preu mitjà de l’habitatge que frega el 2%.

 

<< tornar