Juny 2018 #53
Tendències

Edificis que lluiten contra la contaminació atmosfèrica

La pol·lució ambiental és un dels problemes més importants a què ens enfrontem actualment. Amb tot, aquesta dificultat es combat amb noves tecnologies com ara els edificis que absorbeixen la contaminació.

Les zones més afectades per la contaminació atmosfèrica solen ser aquelles on es registra una activitat industrial elevada i que, a més a més, disposen d’un gran parc de vehicles, els quals desprenen substàncies nocives que poden ser un perill per a la salut.

Moltes ciutats reaccionen amb mesures normatives i legals per minimitzar l’efecte d’aquestes emissions sobre la població. No obstant això, cada vegada s’imposen més solucions tecnològiques per combatre el problema.

Un clar exemple és l’auge del que es denomina “arquitectura sostenible”, és a dir, construccions més conscients i respectuoses amb el medi que les envolta.

Edificis que filtren l’aire

A dia d’avui, una de les alternatives en alça són les construccions que “netegen l’aire”. Aquests edificis incorporen en les seves façanes una capa de diòxid de titani que reacciona amb la llum del sol, filtra les partícules que contaminen l’aire i en contraresten les conseqüències.

Els edificis que utilitzen aquests materials s’anomenen “osmòtics”, ja que es comporten com ho fan les plantes i els arbres: consumeixen diòxid de carboni i exhalen oxigen. Podem destacar:

  • L’Hospital General Dr. Manuel Gea González, de Mèxic. Aquest complex sanitari ha aplicat aquesta tecnologia a la torre d’especialitats. Incorpora un revestiment totalment independent situat a la façana principal, elaborat amb un nou material capaç de descompondre les partícules dels gasos contaminants i fer-los menys nocius. Amb l’aplicació d’aquesta nova tecnologia es dissol el diòxid de carboni generat per gairebé 9.000 vehicles.

  • El Palazzo Italia de Milà. Aquesta construcció està fabricada amb un nou tipus de formigó, capaç d’absorbir gasos contaminants, i dissenyada també per filtrar i netejar l’aire. A més a més, la reducció del consum intern d’energia elèctrica d’aquest edifici pot implicar estalvis de fins al 40%.

París, algunes ciutats de la Xina i Dubai estan duent a terme projectes per convertir ciutats amb problemes de contaminació en punts lliures d’emissions d’efecte hivernacle, gràcies a la construcció d’edificis sostenibles i tecnològicament dotats de materials i sistemes com els emprats a Mèxic o Milà. S’estima que per a l’any 2050 moltes metròpolis del món aplicaran aquesta tecnologia en les seves construccions.

<< tornar