Juny 2018 #53
Assessor

Com s’escriptura un habitatge

escrituraDesprés de la redacció i la signatura del precontracte de compravenda i del pagament de les arres, només queda escripturar la nostra nova llar per finalitzar tota l’operació immobiliària.

Ens trobem en l’últim pas de la fase de formalització del procés de compravenda que consisteix en acudir a una notaria per tramitar l’escriptura pública de l’habitatge. Anteriorment ja hem recopilat tota la documentació relativa de l’immoble, hem establert i signat un precontracte amb les bases i compromisos de l’acord i hem abonat l’import corresponent a les arres. No obstant això, encara que el precontracte pot tenir validesa legal, el més habitual és que per certificar la transmissió d’un immoble d’un propietari a un altre, es realitzi l’escriptura pública davant d’un notari. Però, què significa realment escripturar un habitatge?

Quan parlem d’elevar a escriptura pública ens referim a inscriure l’acord de compravenda en el Registre de la Propietat, un organisme públic que certifica la seva validesa i avala la titularitat de la propietat. La persona responsable de realitzar aquesta diligència és el notari que té com a funció donar fe de la compravenda de l’habitatge d’acord amb la legalitat vigent i garantir la seguretat jurídica de l’operació.

En la majoria dels casos, els habitatges s’adquireixen mitjançant finançament pel que l’entitat financera que ha concedit la hipoteca haurà encarregat la redacció d’una escriptura de préstec hipotecari on figurin les condicions del producte financer que el comprador ha pactat amb el seu banc. Aquest document es lliurarà al notari perquè pugui incloure’l en el tràmit de l’escriptura.

El notari, a més de donar fe i de llegir-nos el text de l’escriptura, comprovarà que no falti la següent documentació:

 • En el cas d’habitatge nou:
  • Llicència de Primera Ocupació: document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions d’habitabilitat que exigeix la normativa.
  • Llibre de l’Edifici: dossier que detalla des del projecte de construcció de l’immoble fins als materials i incidències de l’obra. Només existeix un exemplar i roman en custòdia del president o del secretari de la comunitat de propietaris, encara que el comprador té dret a verificar la seva existència.
 • En habitatges de segona mà:
  • Cèdula d’Habitabilitat vigent: és similar a la Llicència de Primera Ocupació però com es tracta d’un habitatge de segona mà s’ha de renovar cada 15 anys (segons la Llei d’Arrendaments Urbans del 2004).
  • Últims rebuts de l’IBI (Impost sobre Béns i Immobles) satisfets a l’ajuntament que aportarà el venedor.
 • Que no existeixin càrregues sobre l’habitatge (informació en el Cadastre) i que s’estigui al corrent de pagaments amb la comunitat de propietaris.
 • El notari llegirà amb atenció els apartats que es refereixen a la distribució de les despeses de l’operació de compravenda i les clàusules del crèdit hipotecari si s’hagués sol·licitat finançament.

A la signatura de l’escriptura acudiran:

 • Si l’habitatge és de nova construcció, un representant legal de la promotora que actuarà com a part venedora.
 • Si l’habitatge és de segona mà, el venedor, el comprador i si l’operació s’ha realitzat per mitjà d’un intermediari immobiliari, un agent o representant de la companyia.
 • Si la part compradora ha sol·licitat finançament, a la signatura de l’escriptura acudiran els futurs propietaris i un apoderat de l’entitat bancària que ha concedit el préstec.
 • Pot ser que per la part venedora sigui impossible la presència de l’antic propietari. En aquest cas, qui actuï com a representant haurà d’aportar un poder notarial conforme està autoritzat per signar.

Una vegada estampada la signatura per ambdues parts i liquidats les despeses i impostos de l’operació, el notari enviarà telemàticament o mitjançant un passant, l’acord per inscriure en el Registre de la Propietat la nova titularitat de l’immoble. Es durà a terme el lliurament de claus però no s’entregarà una còpia de l’escriptura, ja que, com hem comentat anteriorment, el notari ha “d’elevar” (convertir en oficial i pública) l’escriptura i aquesta gestió acostuma trigar entre quinze dies i un mes.

Notícies relacionades:

Què és i a què obliga el precontracte de compravenda

Què es necessita abans de signar el precontracte de compravenda d’un habitatge

Tot el que has de saber quan vas a finançar la compra d’un habitatge

<< tornar