Juny 2018 #53
Corporatiu

Banc Sabadell obté un benefici net atribuït de 90,6 milions d’euros després de destinar 2.170,5 milions d’euros a dotacions i millorar tots els marges de negoci

La ratificació que l’entitat disposa del nivell de capital suficient per afrontar amb folgança l’escenari macroeconòmic més advers i l’estricte compliment del pla d’integració de SabadellCAM en el grup -millor fins i tot del que es preveia en un principi- emmarquen l’activitat de Banc Sabadell aquest tercer trimestre de 2012. En tancar-lo, l’entitat compleix satisfactòriament els objectius prioritaris de liquiditat, enfortiment del balanç i increment dels marges i els volums de negoci i manté al mateix temps unes bones ràtios de cobertura i els costos recurrents sota control.

Així, el 30 de setembre, el compte de resultats consolidat reflecteix la solidesa del model de negoci de Banc Sabadell i presenta un benefici net atribuït de 90,6 milions d’euros, que és un 56,3% interanual inferior, un cop destinats 2.170,5 milions d’euros a dotacions. En aquestes dotacions s’inclouen la major part de les que ha requerit alconjunt el sector pel Ministeri d’Economia, que contribueixen a dotar-lo de les cobertures establertes als Reials Decrets Llei 2/21012 i 18/2012 de sanejament del sector financer (De Guindos I i De Guindos II).

Balanç

Conclòs el tercer trimestre, els actius totals de Banc Sabadell totalitzen 164.417,6 milions d’euros i creixen un 71,8% en relació amb la mateixa data de l’any anterior.

La inversió creditícia bruta de clients presenta un saldo de 119.371,4 milions d’euros, cosa que implica un increment interanual del 64,7% (0,3% sense SabadellCAM).

La ràtio de morositat sobre el total de riscos de l’entitat combinada Banc Sabadell i Banco SabadellCAM és del 8,46% -sense considerar els actius coberts per l’Esquema de Protecció d’Actius (EPA)- i es manté molt per sota de la mitjana del sector, que, segons les últimes dades oficials publicades, arriba al 10,51%. D’un any a un altre, el diferencial amb el sistema ha augmentat de 144 punts bàsics a 205 punts bàsics. La cobertura sobre el total de l’exposició creditícia i la cartera immobiliària arriba al 15,7%.

El 30 de setembre, els recursos de clients al balanç presenten un saldo de 75.057,9 milions d’euros i creixen un 46,2% els dotze darrers mesos (un 7,8% sense SabadellCAM). Els comptes a la vista s’incrementen un 47,9% i els dipòsits a termini, un 65,7%.

Els nou primers mesos de l’exercici de 2012, el diferent comportament dels recursos de clients en relació amb la inversió creditícia a clients ha generat un gap comercial de 6.419,6 milions d’euros.

En el mateix període, els recursos fora de balanç creixen un 16,8%. El patrimoni gestionat en institucions d’inversió col·lectiva (IIC) puja a 8.561,0 milions d’euros i s’incrementa un 4,2% en termes interanuals. Sense SabadellCAM, aquest patrimoni és molt similar al registrat dotze mesos abans.

Els fons de pensions comercialitzats totalitzen un patrimoni de 3.576,4 milions d’euros, un 32,2% interanual més (un 5,6% sense SabadellCAM). Les assegurances distribuïdes creixen un 33,4% i pugen a 7.698,6 milions d’euros.

La captació de nous clients manté el bon ritme de trimestres anteriors. D’un any a un altre, les altes registrades després de tancar el tercer trimestre sumen 303.100, cosa que comporta un augment interanual del 21,4% només a Banc Sabadell. Els clients particulars han crescut un 19,1% i les empreses, un 32,7%. El total de clients del grup, incloent SabadellCAM, és de 5,5 milions.

En la comparativa trimestral interanual, les quotes de negoci, tant en particulars com en empreses, també evolucionen molt favorablement. Així, la facturació amb targetes creix 307 punts bàsics i assoleix una quota del 6,27% i el total de nòmines processades augmenta 258 punts bàsics fins a una quota del 4,90%. El crèdit a empreses s’incrementa en 308 punts bàsics, amb una quota sectorial del 8,68%.

El total de recursos gestionats en tancar el tercer trimestre de 2012 puja a 130.349,0 milions d’euros i és un 39,4% superior al total registrat el 30 de setembre de 2011.

Marges i beneficis

Fins al 30 de setembre, la negociació rigorosa dels diferencials de clients i la gestió activa de la cartera de renda fixa del grup han compensat l’impacte negatiu que tenen sobre el marge d’interessos el volum més elevat de recursos gestionats i l’encariment del finançament als mercats de capitals. Així, el 30 de setembre, el marge d’interessos augmenta un 19,7% en termes interanuals (un 3,7% sense SabadellCAM) i totalitza 1.380,7 milions d’euros.

Els ingressos nets per comissions sumen 453,4 milions d’euros i creixen un 6,9% interanual (-1,7% sense SabadellCAM). Els resultats per operacions financeres totalitzen 363,8 milions d’euros.

Amb tot això, el marge brut arriba als 2.153,8 milions d’euros, un 15,5% més que en els nou primers mesos de 2011.

Les despeses d’explotació de l’any 2012, fins al 30 de setembre, pugen a -1.070,5 milions d’euros, -15,5 milions d’euros dels quals corresponen a despeses no recurrents. En termes de perímetre constant i aïllant l’efecte de la incorporació de SabadellCAM el juny de 2012, les despeses d’explotació recurrents creixen només un 0,4%, en relació amb el mateix període de 2011.

La ràtio d’eficiència és del 49,70% el 30 de setembre de 2012 (del 45,85% sense SabadellCAM). Excloent els costos no recurrents, aquesta ràtio és del 45%, sense incloure tampoc SabadellCAM.

A conseqüència de tot el que s’ha exposat, el marge abans de dotacions evoluciona més bé del que s’esperava pel consens de mercat i totalitza 970,4 milions d’euros, de manera que és un 5,0% superior a l’obtingut després del mateix període de l’any anterior.

Les dotacions per a insolvències i altres deterioraments (immobles i actius financers, principalment) totalitzen -2.170,5 milions d’euros (-767,3 milions d’euros el 2011, fins al 30 de setembre). Una part significativa d’aquestes provisions corresponen a les dotacions extraordinàries d’insolvències i immobles requerides pels RDL 2/2012 i 18/2012.

Durant l’exercici de 2012, Banc Sabadell ha incrementat els seus fons propis en 2.940 milions d’euros (un 46,8% més); ), de manera que, el 30 de setembre, la ràtio de core capital és del 10,09% (9,10% en la mateixa data de l’any anterior). La ràtio BIS és del 10,66%.

Altres fets destacats del tercer trimestre de 2012

Plataforma única immobiliària (www.solvia.es)

L’oferta immobiliària de Banc Sabadell i Banco CAM han quedat unificades sota una única plataforma que proporciona un accés a més de 25.000 actius immobiliaris a tot el territori nacional. Els actius s’han reunit en el portal d’Internet, www.solvia.es, en què, a més de la venda d’immobles, s’inclou la mobilització de sòls urbanitzables i solars per mitjà de la promoció de nous habitatges, recorrent a diferents fórmules i amb esquemes de finançament apropiats a cada tipologia de projecte.

Bescanvi de participacions preferents per accions

L’oferta de bescanvi de participacions preferents i deute subordinat de Banco CAM per accions de Banc Sabadell ha tingut una acceptació del 95,7% dels seus titulars (71.830 en total); ), cosa que evidencia la confiança que desperta el projecte SabadellCAM. Un cop tancada l’operació, el capital social de Banc Sabadell passa a estar format per 2.954,87 milions d’accions, prop d’un 25% de les quals a les mans ara de clients de SabadellCAM que han donat el seu suport al projecte comú. Amb les noves incorporacions, la base social assoleix els 241.146 accionistes i s’incrementa un 85,4% interanual. Aquesta operació ha permès també a Banc Sabadell reforçar amb 1.404 milions d’euros la seva estructura de capital i elevar la seva ràtio de core capital en 173 punts bàsics.

Fusió per absorció de Banco CAM

El dia 2 d’agost, el Consell d’Administració de Banc Sabadell va acordar la fusió per absorció de Banco CAM per part de Banc Sabadell.

L’stress test situa Banc Sabadell en el grup 0

L’exercici de resistència individualitzada que, sota la direcció i vigilància de les autoritats espanyoles, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu, l’Autoritat Bancària Europea i el Fons Monetari Internacional, va fer l’auditora Oliver Wyman al conjunt del sistema financer espanyol, ha conclòs que Banc Sabadell no té, en cap dels escenaris plantejats, necessitats de capital addicionals. En l’escenari base, Banc Sabadell té un excés de capital de 3.321 milions d’euros. En l’escenari teòric considerat de màxima adversitat, els paràmetres macroeconòmics del qual són molt improbables, manté encara un excés de capital de 915 milions d’euros.

datos 2012_cat

 

<< tornar